De Schade expert

Om u zo goed mogelijk voor te bereiden op het bezoek van de aannemer, verzamelt u alle documenten die u kunnen helpen de beste vergoeding te krijgen. In het bijzonder:

foto’s van de beschadigde goederen ;
aankoop-, onderhouds- of reparatiefacturen ten bewijze van de waarde van bepaalde goederen;
de inventaris van goederen die u eerder hebt opgemaakt om de waarde van uw persoonlijke goederen te schatten;
notariële akten.
Hoe vollediger het dossier is dat u aan de deskundige kunt verstrekken, des te billijker zal de schadevergoeding zijn die u zult ontvangen en des te groter zullen uw verliezen zijn.

Wat te doen voor de komst van een schade-expert?

Het deskundigenrapport is onder meer gebaseerd op het bewijs van de omvang van de schade. Het is daarom aan te bevelen niets weg te gooien vóór het bezoek van de expert en alle goederen die zijn verplaatst of beschadigd op hun plaats te laten. Indien u begonnen bent uw huis op te ruimen voordat de huisverzekeringsexpert komt, zou hij een indruk van netheid kunnen krijgen waardoor hij de geleden schade zou kunnen onderschatten.

Anderzijds, als er geen expert gepland is om langs te komen, kunt u beginnen met het opruimen en herstellen van de schade. Als voor bepaalde schade noodreparaties nodig zijn (bijvoorbeeld een gebroken raam), vergeet dan niet de reparatiefacturen te bewaren voor latere schadevergoeding.

Hoe werkt de schade-evaluatie van de opstalverzekering?

Wanneer de schaderegelaar bij u thuis komt, zal hij een “expertiserapport” opmaken met de volgende informatie

de omstandigheden waarin de schade zich heeft voorgedaan (waterschade, brand, enz.) ;
identificatie van de geleden schade (huishoudelijke apparaten, muren, vloeren, enz.);
gekwantificeerde evaluatie van de schade;
voorwaarden voor terugbetaling of reparatie.
De deskundige heeft een neutraliteitsplicht tijdens zijn werk, zonder invloed van de verzekeraar of de verzekerde. Zijn expertise door de opstalverzekering wordt dan ook verondersteld objectief te zijn. Voor zover deze 1e expertise door uw verzekeringsmaatschappij wordt gevraagd, blijven de gemaakte kosten voor haar rekening. In principe bent u niet bezorgd over de betaling van het honorarium van de deskundige. Gaat het daarentegen om een vrij gering financieel verlies, dan zal de expertise doorgaans binnen 15 dagen worden uitgevoerd. Hoe groter de schade, hoe langer het wachten op de Contre-expert incendie  kan zijn.

Er geldt een verjaringstermijn van 2 jaar, waarna geen expertise meer mogelijk is. Daarom moet u regelmatig contact opnemen met uw verzekeraar als u vindt dat de interventietijd van de expert te lang is.

U kunt aanwezig zijn bij het verslag van de expert over de schade, zolang deze maar in uw huis heeft plaatsgevonden. U kunt de deskundige dus zijn werk zien doen om te begrijpen hoe hij het bedrag van het verlies evalueert. U kunt hem en uw verzekeraar ook vragen u het verslag van de deskundige toe te zenden. U hebt het recht om alle informatie over de zaak te kennen, of het nu gaat om het werk van de deskundige of om de bijzonderheden in verband met uw woonverzekeringscontract.

Kan ik een second opinion aanvragen?

Indien u het niet eens bent met het expertiserapport van de eerste expert die door uw verzekeraar werd aangesteld, bijvoorbeeld indien hij weigert de schade te vergoeden, kunt u om een contra-expertise vragen. De contra-expert moet dan werkzaamheden verrichten die vergelijkbaar zijn met die van de eerste expert, waarbij hij moet aandringen op de punten waarover verschil van mening bestaat. Opgelet, deze contra-expertise mag alleen worden gebruikt als u denkt dat de vergoeding van uw goederen niet volstaat (een situatie die vrij vaak voorkomt in het kader van de opstalverzekering). U kunt dan hopen dat de contra-expert een gunstiger rapport zal schrijven, maar zijn neutraliteit garandeert dit niet.

Voor zover u om deze contra-expertise vraagt, is dat op uw kosten. Het is daarom van belang dat u alleen een tweede expert inschakelt als u denkt dat het verschil in schadevergoeding voor u gunstig kan uitvallen. Afhankelijk van de gekozen verzekeringsexpert kost de ingreep gemiddeld tussen 800 en 1.000 euro. Soms is het mogelijk (te bespreken met uw verzekeraar) om een “expertisekosten” garantie af te sluiten, waarmee u de gemaakte kosten kunt dekken. Het is ook aan u om de termijnen voor de tussenkomst van de contra-expert vast te stellen, aangezien zijn werk door u wordt betaald.

Indien het tegenexpertise gunstig uitvalt voor het advies van de eerste deskundige, zult u zich moeten schikken naar de door de eerste deskundige voorgestelde vergoeding. Als de contra-expertise daarentegen gunstig voor u uitvalt, betekent dit dat de 2 gemandateerde professionals het niet eens zijn. Een derde oplossing kan dan worden overwogen: de expertise van derden.

Hoe werkt de expertise van derden?

Indien u het na de tegen-expertise nog steeds niet eens bent met uw verzekeraar, is er nog een laatste mogelijkheid: de expertise door derden. De deskundige die tussenbeide komt, moet een onpartijdige arbitrage voeren om een einde te maken aan deze conflictsituatie. Zijn interventie kost tussen 800 en 1.000 €, afhankelijk van zijn vaardigheden, maar deze keer hoeft u niet voor alles te betalen. Zijn honoraria worden gelijk verdeeld tussen u en uw verzekeraar.

Wie betaalt voor de expertise?

1e expertise Verzekeraar
Her-expertise Verzekerd
Expertise door derden 50% verzekeraar / 50% verzekerde
De derde deskundige moet tussenbeide komen nadat het tegen-expertiserapport aan u en aan uw verzekeringsmaatschappij is overhandigd. De keuze van deze derde-deskundige is een zaak van de twee betrokken partijen, in onderlinge overeenstemming. Indien geen overeenstemming wordt bereikt, kan hij worden aangewezen door de rechtbank van eerste aanleg van de plaats van het ongeval.

Indien het verslag van de derde deskundige ten slotte de conclusies van het eerste verslag ondersteunt, zult u de door uw verzekeraar voorgestelde schadevergoedingen moeten aanvaarden. Omgekeerd, als het deskundigenrapport van de derde in het voordeel van de contra-expert beslist, zal uw verzekeringsmaatschappij het bedrag van de vergoeding moeten toevoegen dat nodig is om u naar behoren te vergoeden.

Indien de onenigheid blijft voortduren, kunt u een beroep doen op een verzekeringsbemiddelaar of een gerechtelijke expertise.

Wat te doen als u het niet eens bent met het deskundigenverslag?
Indien u er met uw verzekeraar niet uitkomt, kunt u een beroep doen op de bemiddelaar van uw verzekeraar, uw onderlinge verzekeringsmaatschappij of uw bank. Dan bij die van de Franse Federatie van Verzekeringsmaatschappijen (FFSA), de Groep van Onderlinge Verzekeringsmaatschappijen (GEMA) of de Franse Bankfederatie (FBF). Als uw zaak solide is, zullen zij u een oplossing kunnen bieden. Er zij op gewezen dat alleen de adviezen van de GEMA verplicht zijn voor onderlinge verzekeringsmaatschappijen. Die van de FFSA zijn niet van toepassing op verzekeringsmaatschappijen.

Indien de bemiddeling mislukt, kunt u uw verzekeraar in kennis stellen van uw voornemen om contact op te nemen met een consumentenvereniging of de tussenkomst van een dergelijke vereniging te vragen door een dossier te zenden aan de Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).

Als het meningsverschil met uw verzekeraar niet door tussenkomst van een verzekeringsbemiddelaar wordt bijgelegd, kunt u ook een gerechtelijke procedure beginnen. De zaak moet dan binnen maximaal 2 jaar na het begin van het geschil aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter. Afhankelijk van het bedrag van de door de cliënt gevraagde schadevergoeding, zal de bevoegde rechtbank

minder dan 4.000 euro: lokale rechtbank;
tussen 4.000 en 10.000 euro: Tribunal d’instance;
meer dan 10.000 euro: tribunal de grande instance.
Het inschakelen van een advocaat om uw belangen te verdedigen is alleen verplicht in het laatste geval (vordering van meer dan 10.000 euro), hoewel de rechtsbeschermingsgarantie de in rechte gemaakte kosten kan dekken.